• Quá trình công tác:
    • 2005 – 2008: Làm việc tại Bệnh viện ĐK Khu vực Cai Lậy
    • 2008 – 2012: Học tại Trường Đại Học Y Dược TP. HCM
    • 2012 -2017: Làm việc tại Bệnh viện ĐK Khu vực Cai Lậy
    • 2017 đến nay: Giảng viên tại Trung Tâm Nghiên Cứu Cải Tiến Y Tế (CHIR)