Kỹ sư Công nghệ hóa học – Hiệu trưởng Đại học Y dược TP. HCM